Thể lệ

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 152/KHPH-UBMTTQ-SCT ngày 18/5/2022 của Sở Công Thương và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 25/5/2022 của Giám đốc Sở Công Thương về Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực truyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung thi
- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025; Văn bản số 6136/UBND-TH3 ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
- Các chủ trương, chính sách mới của tỉnh trong hỗ trợ chuỗi hình thành và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn.
- Tìm hiểu một số sản phẩm tiêu biểu, đặc sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,  các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn cấp TW, cấp khu vực, cấp tỉnh.
2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tại địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/
Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 10 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần). Mỗi cá nhân có thể tham gia thi không quá 03 lần trong Cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả có số đáp án trả lời đúng nhiều nhất đồng thời có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần thi. Kết quả mỗi tuần thi được công bố vào ngày thứ 3 tuần sau đó.
Sau khi kết thúc 03 tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh trả lời đúng, nhanh các câu hỏi và có phần dự đoán đúng hoặc gần đúng với kết quả; trao giải cho các tập thể tích cực tham gia Cuộc thi.
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 03 tuần thi, từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 02/7/2022. Tuần thi bắt đầu từ 08h00 ngày thứ Hai (tuần đầu tiên bắt đầu vào 09h00 ngày 13/6/2022), kết thúc vào 24h00 ngày thứ Bảy hàng tuần. 
Tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 12/7/2022.
III. CÁCH THỨC THI
Bước 1: Đăng ký dự thi
Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định.
Lưu ý: Thông tin về người đăng ký dự thi hợp lệ sẽ là một trong các căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu Ban Tổ chức phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.
Bước 2: Làm bài thi
Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 10 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia Cuộc thi tuần). Đối với 10 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời.
Mỗi cá nhân có thể tham gia thi không quá 03 lần trong Cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả có số đáp án trả lời đúng nhiều nhất đồng thời có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần thi.
IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI
- Xét giải cá nhân: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ việc trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi và dự đoán đúng số lượng người tham gia Cuộc thi tuần để trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba theo thứ tự thời gian trả lời và dự đoán đúng 100%, lệch cận trên, dưới 01 đơn vị, cứ như thế xếp dần về sau cho đến khi hết cơ cấu giải thưởng. Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) có kết quả giống nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để đánh giá (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây). Trường hợp đặc biệt khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
- Xét giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét những đơn vị tích cực, có số lượt thí sinh tham gia lớn trong suốt 03 Cuộc thi tuần.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Giải tuần (trao cho cá nhân):
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân trong nhóm điểm số cao nhất, có phần dự đoán chính xác nhất và tốc độ làm bài thi nhanh nhất theo từng tuần, cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải.
- 02 giải Nhì: 800.000 đồng/giải.
- 03 giải Ba: 500.000 đồng/giải.
Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng.
2. Giải chung cuộc (trao cho tập thể)
Sau 03 tuần thi Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả triển khai Cuộc thi để trao thưởng cho các tập thể tích cực, có số lượt thí sinh tham gia lớn trong suốt 03 Cuộc thi tuần. Cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải.
- 01 giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải.
- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải.
Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng.
VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI
1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:
a) Sử dụng thông tin không chính xác hoặc không có thật để đăng ký dự thi;
b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của mình để người khác dự thi;
c) Nhờ người khác thi hộ, thi hộ người khác hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;
d) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết.
Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi
Địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/
2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi
Điện thoại: 0913.528.910 (Ông Lê Viết Kiên); 0946.219.666 (Ông Nguyễn Tuấn Vũ)
(Thời gian liên hệ: sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h30 các ngày làm việc trong tuần).
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.
 
Nơi nhận:
- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Đảng uỷ khối CCQ và DN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLTM.
TM BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
Võ Tá Nghĩa
Phó Giám đốc Sở Công Thương
 
  • PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH
  • Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 0293.857.084 - Email: socongthuong@hatinh.gov.vn
  •  Hỗ trợ Kỹ thuật: Ông Lê Viết Kiên - Điện thoại: 0912901456 - Email; lvkien.cntt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây